Algemene Voorwaarden

 1. 1.Definities

 2. 2.Toepasselijkheid

 3. 3.Totstandkoming van de Overeenkomst

 4. 4.Betaling

 5. 5.Instructies en gedragsregels

 6. 6.Aansprakelijkheid van Sportleisure Luykx

 7. 7.Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 8. 8.Overmacht/Wijziging/Annulering Sportleisure Luykx

 9. 9.Annulering door Opdrachtgever

 10. 10.Gevonden voorwerpen

 11. 11.Toepasselijk recht en geschillen

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:

1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Sportleisure Luykx en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Sportleisure Luykx

1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite van Sportleisure Luykx.

1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Sportleisure Luykx aangaat.

1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen Sportleisure Luykx en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Sportleisure Luykx ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de door Sportleisure Luykx- ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten.

1.7 "Sportleisure Luykx Voetbalkampen 2011, Sportleisure Luykx gevestigd te Leiden.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sportleisure Luykx gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de Sportleisure Luykx Voetbalkampen 2011.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Sportleisure Luykx uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Sportleisure Luykx daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt en het formulier heeft verstuurd.

3.2 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.


4. Betaling
4.1 Betaling dient plaats te worden overgemaakt aan Sportleisure Luykx op bankrekening nummer:
156690586 deze geschiedt maximaal 4 weken voor aanvang evenement.

4.2 Bij aanmelding vanaf 4 dagen voor het evenement dient betaling contant plaats te vinden op de eerste dag van het evenement, op locatie.

4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.


5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Sportleisure Luykx ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Sportleisure Luykx nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Sportleisure Luykx in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.6. Aansprakelijkheid van Sportleisure Luykx

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Sportleisure Luykx aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sportleisure Luykx– geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Sportleisure Luykx, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 Sportleisure Luykx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Sportleisure Luykx bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Sportleisure Luykx beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.


7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Sportleisure Luykx en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal Sportleisure Luykx vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.


8. Overmacht/Wijziging/Annulering Sportleisure Luykx

8.1 Indien Sportleisure Luykx door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Sportleisure Luykx gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.


9. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2 Annulering vanaf 7 dagen voor het evenement kan alleen geschieden met één van de volgende redenen: ziekte, blessure of andere calamiteiten.

9.3 Andere redenen voor annuleren kunnen alleen worden aangedragen tot 7 dagen voor het evenement.

9.4 Bij annulering van de Overeenkomst wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening gebracht:
- € 10,- administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal 7 dagen voor het evenement ontvangen is.
- € 15,- administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het evenement ontvangen is.
- € 10,- administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het evenement schriftelijk of telefonisch ontvangen is. Dit geldt echter alleen voor annulering bepaald in lid 3.


10. Gevonden voorwerpen
10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog drie dagen door Sportleisure Luykx bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Sportleisure Luykx gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.


11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden

© 2016 Sport Leisure  |  Leiden  |  info@sportleisure.eu  |  06 48 15 47 39  |  Algemene voorwaarden

HOMEHome.html
SPORT EVENTSSport_Events_Agenda.html
VERHUURVerhuur_voetbalveld.html
FOTO’SFotos/Fotos.html
SPORTBALLENSportBallen.html
CONTACTContact.html